กำจัดปลวก กำจัดแมลง
The experts in pest control
Call for advise or survey Free Call. 02-889-8157, 086-799-4545
TH | EN

Soil Treatment System

Soil Treatment System is Compressed liquid floor drilling holes into the soil with a size of only 0.5 cm to endotoxin beneath the building. Not suitable for living the termite. Protect loved ones home from insect damage on hand of your valuable property.  House when usage over time will crack or floor subsidence, which can not be avoided. Cause more gap for termites to destroy the House.

Pest Control at the source once cured (3 years coverage).

Statistics from the past more than 80% of both wood and concrete buildings tend to be termite damage to underground unfortunately. The homeowner is often unaware, because often these buildings lack the protection and care of pest control its own right.

The insectplus company would like to proudly offer protection and pest control at the absolute most. This was proved by the discovery and follow up of more than 30 years in the United States, even those organizations involved in regulation of the Department of Building and Public Works of the United States. such as HOUSIGN AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY OF UNITED STATES OF AMERICA (HUD) also suggest using protection and pest control for building underground source in the U.S. after all.

Consequently, the company also processes that originate underground termite control use This system is called " P. C. SOIL-TREATMENT" (PRE-CONSTRUCTION BY PRESSURE INJECTION SYSTEM)

P. C. SOIL-TREATMENT is the standard method of organization HUD in USA. It is the use of high pressure compressors, spray coating, or spray the ground around the building. So that the ground is too toxic to termites live or intruding on up, destroying the building by taking into account the safety of residents and pets is important.

For a liquid chemicals used in the organophosphate. insecticides, which are accepted worldwide as an effective drug in the best underground termite control. And can still effect the emerging long-lasting. The safe limit of warm-blooded animals (humans and pets), the highest. And as important as the drug has been properly registered by the Office of the Food and Drug Administration. Department of Health วพส. No 380/2536 and has been certified for use by the Environmental Protection Agency (EPA) USA


Compression system in the soil solution under construction.

For buildings with floor reinforcement on the Cancodin. Will begin only when the soil or sand filled the last tight already. (But before you pour concrete floor).


Methods and procedures are as follows:
1. Survey and before the land area for the convenience of chemicals. Staff will explore the structure of the building. Each building may have different structures. Key points of the building to check is the water pipe, sewer, water, Septic tank areas and a bathroom. Also the pipe and cable. Because it is a source of termite can easily up to the building. And difficult to see the building's owner. Because these pipes are often buried in the building entirely. After the survey of buildings and structures. And cleaning staff will be embedded in the Ngmyaecame. By collecting scrap wood, root wood, and School Reform, which may be different sources of termites from the building finished. 2. Embedded liquid or compressed along the beams inside. divided into two steps:
(2.1) ใช้เครื่องอัดน้ำยาอัดน้ำยาลงใต้ดินทุกๆตารางเมตรภายในบริเวณก่อสร้าง โดยเน้นหนักตามแนวคานเป็นพิเศษ ทิ้งระยะห่างกันระยะ1เมตรต่อ1จุด และเน้นตามจุดสำคัญต่างๆเช่นห้องน้ำ,ปล่องหุ้มท่อน้ำทิ้ง,ตามโคนเสาของมุมบ้าน,ท่อประปา,ท่อระบายน้ำและท่อเดินสายไฟ เป็นต้น โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จแล้วปริมาณ 6 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร
(2.2) Injection internal coating injection machine all use liquid spray coating the ground in every square inch. To absorb the liquid solution to converge to the ground floor level below the beam. The use of chemicals mixed in the amount of 3-4 liters per floor for every 1 square meter.
3. The embedded solution or compressed along the outer beams. divided into two steps:
(3.1)Dig the groove 8 inches wide all along the outer beams. Then spray the solution as it needs moist soil to landfill as it was.
(3.2) njection of floor coating around the outside of the building used surface sprayer spray coating the ground a carpet every square inch along the edge of one meter around the building. The use of chemicals mixed in an amount of 4 liters per square meter area.

After all, when buildings are underground pest control services and protection at the source with SOIL-TREAMENT already. The company willing to issue the protection of safety of termites underground for a period of three full years the company will be happy to send officers to make checks to you every 4 months throughout the period of 3 years, so before residents please call to companies. Telephone 02-889-8157, the company will send an officer to take care of checking the period of coverage without considering the additional cost whatsoever.


Compressed chemical surface drilling system after construction

For SLAB-ON-GROUND-BUILDING

soil treatment system
Termites tunnel walkway to the house the food supply.
soil treatment system
Holes with a small 0.5 cm did not cause local damage.
soil treatment system
Parquet floor after the filling hole repair
soil treatment system
Floor tiles before filling hole repair
Methods and procedures are as follows:
1.Compressed chemical penetration inside the ground (concrete). use a drill drill parquet floor to a hole 5 / 8 "and through the concrete floor. Then, use a drill drill drill the hole the original concrete and sand layer through to the basement. In the case of marble, granite or ceramic tile company has invented a new technology that no company can replicate. And not your local damage or officers look bad is to use a drill ground drill, which has much smaller model, each hole is 0.5 centimeters away from the wall 8 "left over apart from 2.5 to 3.5 feet / hole hound along the length of the walls and walls of the emphasis on the corner of the room, door, etc., and nozzles are high pressure liquid. Compressed liquid mixture in the amount of 5-6 liters per square meter of space every one in all areas. After complete compression solution to cleaning and filling the hole is real constant slows down completely intact. Top House staff will spray coating the surface of the lotus. , Door - the windows, cracks, ceilings, with emphasis on the problem and found a special To prevent damage by termites that may occur in the future.
2. Drilling or compressed liquid around the outside of the building. external beam reinforcement corridor area of the auger drill concrete Compression methods like drilling liquid surface inside the building. Stopping various models. Cement plugs shall remain intact as well.

After all, when buildings are underground pest control services and protection at the source with SOIL-TREAMENT already. The company willing to issue the protection of safety of termites underground for a period of three full years the company will be happy to send officers to make checks to you every 4 months throughout the period of 3 yearsPest Control at the source once cured (1 years coverage).

1. The first time staff will spray coating inside the building in detail every corner, such as lotus border, ceiling cracks around door and window, so it did find termite spray powder into the path of termites. The compressed liquid surface drilling will focus on the sewer bathroom corner storage room door and windows. The chemicals will act to prevent termite and pest control of the existing away.

2. Staff will spray chemicals to absorb into the crack interior and exterior of the building, including spray coating along the edge Boa door and window in the ceiling or the space under the box, simply enter the staff will simply enter to check the termites and anti-termite solution injected every two months (6 times per year).

3. Age as the service contract if you find that termites are still having problems, please let the company know so that we will have to send officers to check and correct service to you at no additional cost whatsoever.